Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000107308


SIEDZIBA I KONTAKT

 • adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, skr.poczt.138
 • telefon kontaktowy: 22 758 9366, 22 729 3242
 • adresy mailowe: Jacek Wojnarowski (j.wojnarowski@op.pl),
  Hanna Gradkowska (hannagradkowska@gmail.com)
 • adres strony internetowej: http://www.podkowalesna-tppl.pl

CELE STATUTOWE

 1. Pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju.
 2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st Warszawy.
 3. Uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określanie kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu.
 4. Opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów.
 5. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
 6. Inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.