Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" i zwane jest dalej "Towarzystwem".

2. Towarzystwo jest zarejestrowane, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3. Towarzystwo jest utworzone na czas nieokreślony.

§ 2

1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Towarzystwa jest Miasto-Ogród Podkowa Leśna.

3. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Towarzystwo Przyjaciół Podkowa Leśna" oraz z zarysem świerku i napisem "Miasto-Ogród" pośrodku.

§ 3

Towarzystwo jest społeczną organizacją pełnoletnich obywateli Polskich i cudzoziemców, działających zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób prawnych popierających cele Towarzystwa. Do Towarzystwa mogą należeć także osoby małoletnie od 16 roku życia, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Prowadzenie spraw organizacyjnych, działań programowych oraz przedsięwzięć mających charakter projektów może powierzać osobom fizycznym i prawnym w drodze umów cywilno-prawnych bądź umów o pracę.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

1. Pielęgnowanie tradycji i historii Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju.

2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych (w tym szczególnie rezerwatów przyrody) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikatowego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Uczestnictwo w określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu, a także w rozwiązywaniu jego aktualnych problemów.

4. Opiniowanie ważnych dla Miasta-Ogrodu działań oraz przedsięwzięć inwestycyjnych lub planów zmian przeznaczenia obiektów.

5. Upowszechnianie idei miast-ogrodów i jej promowanie w kraju i poza jego granicami.

6. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.

7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne na rzecz dobra publicznego.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Występowanie do mieszkańców miasta lub właściwych władz, instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi ochrony charakteru Miasta-Ogrodu.

2. Gromadzenie materiałów dotyczących historii i rozwoju regionu i Podkowy Leśnej, ich udostępnianie oraz prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej w tym zakresie.

3. Organizowanie konferencji popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, wystaw i konkursów.

4. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ustawicznej, ekologii i ochrony środowiska, turystyki i sportu.

5. Działalność informacyjną i wydawniczą popularyzującą historię, ideę i osiągnięcia Miasta-Ogrodu.

6. Inne działania służące miastu i jego mieszkańcom, w tym opiekę nad miejscami i obiektami o wartości historycznej.

7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych.

8. Ustanowienie honorowej odznaki "Zasłużony dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna", nadawanej osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju miasta, zgodnie z regulaminem uchwalanym przez Zarząd Towarzystwa.

§ 8

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność statutową: wydawniczą, informacyjną, kulturalną, edukacyjną, turystyczną, sportową, może też odpłatnie udostępniać archiwalia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są członkowie założyciele oraz inni obywatele polscy (pełnoletni i małoletni) lub pełnoletni cudzoziemcy akceptujący w deklaracji postanowienia Statutu i uchwały Towarzystwa oraz płacący składki.

2. Członkami wspierającymi mogą być organizacje, stowarzyszenia, instytucje i firmy posiadające osobowość prawną, które złożą pisemną deklarację, zaakceptowaną uchwałą Zarządu Towarzystwa.

3. Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Towarzystwa osobom fizycznym za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo uczestniczenia w działalności Towarzystwa oraz posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. realizowania założeń statutowych
2. czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
3. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz wprowadzania ich w życie,
4. regularnego płacenia składki.

§ 13

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
2. skreślenia z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 2 lata, mimo pisemnego upomnienia,
3. wykluczenia z Towarzystwa,
4. pozbawienia przez sąd powszechny praw publicznych.

§ 14

Spory wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga Zarząd.

1. Za nieprzestrzeganie Statutu, za działania sprzeczne z uchwałami władz albo na szkodę Towarzystwa lub za popełnienie czynu uwłaczającego godności członka Zarząd Towarzystwa ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w szczególnie jaskrawych przypadkach wykluczyć.

2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od daty powzięcia decyzji.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 15

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków Zwyczajnych,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja władz trwa 3 lata.

§ 17

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków Zwyczajnych

§ 18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
b. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
c. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. wybór władz Towarzystwa,
e. uchwalanie zmian Statutu,
f. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
g. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 19

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie własnej uchwały, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. Powinno się ono odbyć w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań członkowie zwyczajni powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w terminach i w sposób określony w Statucie. Propozycje zmiany porządku obrad winny być zgłoszone do Zarządu pisemnie przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Z głosem doradczym zapraszani są członkowie wspierający i członkowie honorowi.

Rozdział VI
Zarząd

§ 20

1. Zarząd kieruje pracą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z 7-9 członków wybranych przez Walne Zebranie, przy czym Zarząd może dokooptować 2 osoby z grona członków zwyczajnych w celu rozszerzenia składu władz w czasie trwania kadencji. W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w ilości nie większej niż 1/3 składu.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. realizowanie celów wymienionych w § 6,
b. realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zebrania,
c. przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania,
d. uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
e. ustalanie wysokości składek członkowskich wszystkich członków,
f. zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku ich obrad,
g. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
h. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
i. zatwierdzanie regulaminów określonej działalności,
j. rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów,
k. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
l. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji (bądź wystąpieniu), o których mowa w § 5.

§ 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwołuje je prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

§ 22

1. Zarząd na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie prezesa, pierwszego wiceprezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy w okresach między posiedzeniami Zarządu sprawują jego funkcje, reprezentują Towarzystwo na zewnątrz oraz czuwają nad przestrzeganiem przez członków Statutu, regulaminów i uchwał władz.

2. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

3. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.

§ 23

1. Oświadczenia woli w mieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

2. Zarząd Towarzystwa może udzielić osobom fizycznym lub prawnym pełnomocnictw szczególnych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

3. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd Towarzystwa.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji przysługuje prawo dokooptowania jednego członka,

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie, ani też pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw merytorycznych i finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego,
b. stawianie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
d. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i porządku obrad,
e. przedkładanie na bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Towarzystwa.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 25

1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić, obok funduszy, ruchomości i nieruchomości.

2. Na fundusze składają się:

a. składki członkowskie,
b. dotacje, subwencje, darowizny i wpływy ze zbiórek publicznych, spadki, zapisy,
c. wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

3. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

1. Majątkiem oraz funduszami Towarzystwa dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd Towarzystwa nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków, pracowników oraz ich bliskich,
b) przekazywać lub wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz członków, pracowników oraz ich bliskich.

Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§27

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§28

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa musi określić likwidatora, sposób likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Rozdział X
Przepisy przejściowe

§ 29

Obecne Towarzystwo jest następcą prawnym oraz kontynuatorem tradycji rejestrowego stowarzyszenia powołanego na mocy decyzji Wojewody Warszawskiego z dnia 11 września 1935 r. Nr P.B. VI-1/137 p.n. "Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" powiatu błońskiego.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.