Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

towarzystwo Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna po raz trzeci zostało beneficjentem konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dotacja pozwoliła nam na pełną konserwację najcenniejszych dokumentów z zespołu „Archiwum działalności TPMOPL do 1939 r”. Opracowaliśmy też kolejny zespół archiwalny, tym razem zawierający akta Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do 1992 roku.

Kolejny projekt wpisuje się w jeden z celów statutowych Towarzystwa jakim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. W celu jego realizacji już w 2009 roku utworzone zostało Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego kustoszem jest Oskar Koszutski. Archiwum dysponuje znacznymi zasobami przekazywanymi przez mieszkańców. Od 2016 r. korzystając z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeznaczonych na wsparcie działań archiwów społecznych systematycznie porządkujemy je i opisujemy w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym. Dotychczas Poprzednie projekty pozwoliły nam na uporządkowanie i opracowanie zbiorów podzielonych na trzy zespołów archiwalne obejmujących najcenniejszą z historycznego punktu widzenia część zasobów Towarzystwa, tj:

  1. „Archiwum działalności TPMOPL do 1939 r.” – gromadzące dokumenty dotyczące organizacji założonego w 1925 r. miasta-ogrodu Podkowa Leśna oraz jego życia społecznego;
  2. „Podkowa niezależna 1979-1989” – zawierający materiały z lat 1979-1989 dotyczące działań opozycji niepodległościowej
  3. „Komitet Obywatelski Solidarność w Podkowie Leśnej 1989-1990” – zawierający dokumenty i materiały przekazane Towarzystwu przez troje członków KO „S”.
  4. Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005.
  5. Portrety Podkowian – kolekcja fotografii mieszkańców Podkowy autorstwa Jacka Maziarskiego.

W 2018 r. rozpoczęliśmy opracowywanie bogatej dokumentacji samego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, począwszy od prób jego reaktywacji w latach 70. i 80. XX w., na 1992 r. kończąc, gdy Towarzystwo stało się stowarzyszeniem rejestrowym i mimo pewnych zmian w takiej postaci działa do dziś. Przygotowaliśmy także do opracowania materiały archiwalne dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX w. oraz pierwszą w naszych zbiorach kolekcję akt rodzinnych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: bgwroblewski@gmail.com lub j.wojnarowski@op.pl

 

logo

Zadanie zostało sfinansowane ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.