INWENTARZ

Zespołu (zbioru) akt Podkowa niezależna 1979-1989
z lat [1976-1977] 1979-1989 [1990-1991;2005]

PL/1007/002

 

 Pełne opracowanie
(dokument pdf do obejrzenia lub pobrania)

I. Życie i działalność twórcy zbioru
Ksiądz Leon Kantorski urodził się 31 marca 1918 roku w Domaradzicach w powiecie rawickim w Wielkopolsce. W 1937 roku zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Bydgoszczy, po czym rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W latach 1939-1943 pracował jako robotnik w Poznaniu; w 1943 r. z podrobionymi dokumentami przedostał się do Francji i wstąpił do seminarium przy Instytucie Katolickim Des Carmes w Paryżu. 29 czerwca 1946 r. tamże otrzymał święcenia diakonatu, a rok później, 3 lipca 1947 r., z rąk kardynała Emmanuela Suharda święcenia kapłańskie w Seminarium Polskim. W tym samym roku wrócił do Polski, pracował jako wikariusz w Buku koło Poznania, później w Poznaniu i Śmiglu.
W roku 1950 rozpoczął studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1955-1956 pracował w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, w roku 1957 został mianowany duszpasterzem akademickim w kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.
Od 1964 r. przez 27 lat był proboszczem parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W latach 80. wspierał działalność ówczesnych środowisk opozycyjnych. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 r. był inicjatorem powstania Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnej.
Przeszedł na emeryturę 1 września 1991 r. Uchwałą Rady Miasta z 4 kwietnia 1991 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Podkowy Leśnej.
Zmarł 26 lipca 2010 r.
Odznaczony honorową odznaką Zasłużonego dla Podkowy Leśnej (1991) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

II. Dzieje zbioru
Dokumenty życia społecznego z końca lat 70. oraz z lat 80. XX wieku: z okresu „Solidarności”, stanu wojennego i końca lat 80. (relacje, listy, petycje, ulotki), a także wydawnictwa niezależne gromadził ks. Leon Kantorski, ówczesny proboszcz parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Drogą darowizny materiały te Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna uzyskało od ks. Leona Kantorskiego w 1992 r. W 2016 r. dokumentacja została uporządkowana przez członków Towarzystwa przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna: Krystynę Golińską-Engelmayer i Annę Żukowską-Maziarską, w ramach realizacji zadania publicznego: „Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej” przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zespół „Podkowa niezależna 1979 - 1989” składa się obecnie z 34 jednostek archiwalnych.

III. Charakterystyka archiwalna zespołu
Tytuł zespołu (zbioru): Podkowa niezależna 1979 - 1989.
Granice chronologiczne: 1979-1989. Granice terytorialne: Część dokumentów wchodzących w skład zbioru obejmuje teren Podkowy Leśnej i - szerzej - parafii św. Krzysztofa (Podkowa Leśna, Żółwin, Owczarnia, Terenia, Kopana, do r. 1985 Otrębusy, Kanie i Popówek); część dotyczy spraw o zasięgu ogólnopolskim. W zbiorze są też dotyczące Polski i spraw polskich publikacje prasy zagranicznej - amerykańskiej, francuskiej i szwajcarskiej - oraz polonijnej, a także publikacje wydawane w tamtym okresie w obiegu niezależnym w ówczesnej Czechosłowacji (obecnie Czechy i Słowacja), na Litwie i na Węgrzech.
Rozmiary zespołu/zbioru: Zbiór liczy 34 jednostki archiwalne, co stanowi 0,7 metra bieżącego.
Procentowy stan zachowania akt: Szacowany stan zachowania wynosi około 80 procent zgromadzonych pierwotnie przez ks. Leona Kantorskiego dokumentów. Towarzystwo prowadzi obecnie rozmowy w sprawie uzyskania przechowywanych w rękach prywatnych akt dotyczących działalności (istniejącego w latach 80. XX w.) Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
Struktura archiwalna zespołu: Dokumenty gromadzone były przez ks. Leona Kantorskiego według nadanego przez Niego układu rzeczowego, w teczkach tematycznych; w kilku przypadkach dokumenty dotyczące jednego wydarzenia zostały naklejone na złożone na pół arkusze papieru formatu A3 i włożone jedne w drugie, bez obwoluty zewnętrznej.
Charakterystyka techniczna materiału aktowego: Akta zbioru to w większości materiały luźne i poszyty. Występują maszynopisy, rękopisy, druki i zdjęcia.
Fizyczny stan zachowania akt: Ze względu na stan zachowania akt udostępniane będą wtórniki, a pozostałe dokumenty w formie kopii wykonanych z zapisu cyfrowego. Inwentarz książkowy ze wstępem, dostępny jest w siedzibie Towarzystwa oraz w wersji elektronicznej na stronie Towarzystwa www.podkowalesna.tppl.pl
Stan zmikrofilmowania akt: Akta nie były mikrofilmowane.
Brakowanie akt zespołu: Akta nie były brakowane. Zachowane wtórniki pozostawiono w teczkach.

IV. Zawartość zespołu
Zbiór w zasadniczej większości tworzą akta z lat 1979-1989; występują też pojedyncze dokumenty z lat 1976 i 1977, a także 1990, 1991 i 2005. Szczególną wartość mają teksty 41 wystąpień prelegentów zapraszanych na „Spotkania z autorem” organizowane przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Krzysztofa w latach 1982-1987, dokumenty dotyczące głodówek protestacyjnych prowadzonych w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1980, 1985 i 1986, a także pielgrzymki parafialnej do Katynia i Wilna w roku 1989 i budowy pomnika „Kalwaria Polska” przy kościele św. Krzysztofa.

V. Metody opracowania
Przy porządkowaniu akt zbioru zachowano częściowo pierwotny podział na teczki tematyczne. W kilku przypadkach z uformowanych pierwotnie teczek wyjęto część archiwaliów i utworzono z nich nowe teczki, kierując się treścią wyłączonych archiwaliów. Wewnątrz teczek dokumenty ułożono sprawami, a w ramach spraw chronologicznie. Wyodrębnione w trakcie opracowania wtórniki pozostawiono i umieszczono na końcu teczek. Plakaty w formacie przekraczającym rozmiary teczek zostały umieszczone w osobnej teczce ze względów technicznych, z informacją, do której teczki należą, odpowiednią informację umieszczono też we właściwych miejscach teczek, z których zostały wyjęte. Inwentarz książkowy i wstęp sporządziły: Krystyna Golińska-Engelmayer i Anna Żukowska-Maziarska przy wykorzystaniu Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) oraz w oparciu literaturę przedmiotu.

 Pełne opracowanie
(dokument pdf do obejrzenia lub pobrania)